Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka. Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach. Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 

1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego. W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 

2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

 

3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii. Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”. W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 

4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych. Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 

5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

 

6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

 

7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka. Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem. Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni. Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

 

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku


PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH na 2022/2023 cz.1

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH na 2022/2023

w tym roku wracamy do tradycyjnej formy kolędy wg wyznaczonego planu

początek w tygodniu o g. 16:00, a w soboty i niedziele o g. 14:00

 

27 listopada    niedziela            14:00         Górnicza 2


28 listopada     poniedziałek      16:00         Górnicza 4/8

28 listopada     poniedziałek      16:00         Górnicza 6 oraz 3, 7 i 12


29 listopada     wtorek                 16:00         Górnicza 10

29 listopada     wtorek                 16:00         Górnicza 14 i Krupińskiego 9

29 listopada     wtorek                 16:00         Górnicza 18


30 listopada     środa                   16:00         Górnicza 19


1 grudnia          czwartek             16:00         Górnicza 20


2 grudnia          piątek                  16:00         1 Maja 93,100 i 102


3 grudnia         sobota               14:00         1 Maja 95 i 97

3 grudnia         sobota               14:00         Górnicza 16 i 17


4 grudnia          niedziela                               BARBÓRKA


5 grudnia          poniedziałek      16:00         Pukowca 1

5 grudnia          poniedziałek      16:00         Pukowca 2

5 grudnia          poniedziałek      16:00         Pukowca 3


6 grudnia          wtorek                 16:00         Pukowca 4

6 grudnia          wtorek                 16:00         Pukowca 5

6 grudnia          wtorek                 16:00         Pukowca 6


7 grudnia          środa                   16:00         Pukowca 7 i 8

7 grudnia          środa                   16:00         Pukowca 9, 10 i 14


8 grudnia          czwartek                                NIEPOKALANE POCZĘCIE


9 grudnia          piątek                  16:00         Śląska 14 i 16

9 grudnia          piątek                  16:00         Śląska 16A i 18AB


10 grudnia       sobota               14:00         Pukowca 11

10 grudnia       sobota               14:00         Pukowca 12


11 grudnia       niedziela            14:00         Anny Stefek 1-15 i 14-2

11 grudnia       niedziela            14:00         Śląska 20-54


12 grudnia        poniedziałek      16:00         Śląska 33a-67 I Okulickiego 178-170

12 grudnia        poniedziałek      16:00         Śląska 2-2a i 4-12

12 grudnia        poniedziałek      16:00         Kupiecka 1-33


13 grudnia        wtorek                                    URODZINY


14 grudnia        środa                   16:00         Kupiecka 14 1-2-3

14 grudnia        środa                   16:00         Kupiecka 14 4-5-6


15 grudnia        czwartek             16:00         Kupiecka 14A 1-2-3

15 grudnia        czwartek             16:00         Kupiecka 14A 4-5-6


16 grudnia        piątek                  16:00         Kupiecka 16 1-2-3

16 grudnia        piątek                  16:00         Kupiecka 16 4-5-6


17 grudnia       sobota               14:00         Zwycięstwa 27BC

17 grudnia       sobota               14:00         Zwycięstwa 29BC


18 grudnia       niedziela            14:00         Zwycięstwa 31AB

18 grudnia       niedziela            14:00         Zwycięstwa 31CD


19 grudnia        poniedziałek      16:00         Śląska 3 i 5

19 grudnia        poniedziałek      16:00         Śląska 7 i 9


20 grudnia        wtorek                 16:00         Śląska 11 i 13

20 grudnia        wtorek                 16:00         Śląska 15 i 17

20 grudnia        wtorek                 16:00         Śląska 19 i 21


21 grudnia        środa                   16:00         Śląska 23 i 25

21 grudnia        środa                   16:00         Śląska 27

21 grudnia        środa                   16:00         Obywatelska 1 i 3


22 grudnia        czwartek             16:00         Obywatelska 5 I 7

22 grudnia        czwartek             16:00         Obywatelska 9


23 grudnia        piątek                                     SPOWIEDŹ


24 grudnia        sobota                                    SPOWIEDŹ


25 grudnia       niedziela                               BOŻE NARODZENIE


26 grudnia       poniedziałek                        Święto Św. SZCZEPANA


27 grudnia        wtorek                 16:00         Obywatelska 2-18 i 11-17

27 grudnia        wtorek                 16:00         Ogrodowa 2-34

27 grudnia        wtorek                 16:00         Ogrodowa 5-37


28 grudnia        środa                   16:00         Działkowców 2-28 i 13-3

28 grudnia        środa                   16:00         Kożdoniów 1-18

28 grudnia        środa                   16:00         Kożdoniów 23-61


29 grudnia        czwartek             16:00         Malchera  2-28

29 grudnia        czwartek             16:00         Malchera 3-23


30 grudnia        piątek                  16:00         Gałczyńskiego i Prusa


31 grudnia       sobota                                  SYLWESTER


1 stycznia        niedziela                               NOWY ROK


2 stycznia         poniedziałek      16:00         Szulika 17-31

2 stycznia         poniedziałek      16:00         Szulika 2-18

2 stycznia         poniedziałek      16:00         Szulika 1-13, 20-24, Kamienna i Radziejowska


3 stycznia         wtorek                 16:00         Wjazdowa

3 stycznia         wtorek                 16:00         Krupińskiego 1-23


4 stycznia         środa                   16:00         Krupińskiego 34-57 i 27

4 stycznia         środa                   16:00         1 Maja 113-99 i Krupińskiego 2-10


5 stycznia         czwartek             16:00         Krupińskiego 12-32

5 stycznia         czwartek             16:00         1 Maja 51-89, Ks. Śliwki i Nowa


6 stycznia        piątek                                    OBJAWIENIE PAŃSKIE


7 stycznia        sobota               14:00         1 Maja I rząd familoków 1-49

7 stycznia        sobota               14:00         1 Maja II rząd familoków 3-45


8 stycznia        niedziela            14:00         1 Maja I rząd familoków 18-64

8 stycznia        niedziela            15:00         1 Maja I rząd familoków 66-76 i prywatne 78-90


9 stycznia         poniedziałek      16:00         1 Maja II rząd familoków 20-60a

9 stycznia         poniedziałek      16:00         Jagiellońska i Tkoczów

9 stycznia         poniedziałek      16:00         Zwycięstwa 2-6

9 stycznia         poniedziałek      16:00         Zwycięstwa 8-14


10 stycznia       wtorek                 16:00         Zwycięstwa 1-25

10 stycznia       wtorek                 16:00         Zwycięstwa 57-71j

10 stycznia       wtorek                 16:00         Zwycięstwa 27-49


11 stycznia       środa                   16:00         Zwycięstwa 75a-79


12 stycznia       czwartek             16:00         Zwycięstwa 85-103


13 stycznia       piątek                  16:00         Kołłątaja 1-35


14 stycznia      sobota               14:00         Kołłątaja 2-36


15 stycznia      niedziela            14:00         kolęda dodatkowa


Panteon Górnośląski


Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin 24-25.09.2022


Pielgrzymka Apostolatu Margaretka 8.10.2022


Warsztaty Gospel 23-25.09.2022


Mistrzowie Modlitwy Muzyką


Rekolekcje Caritas 26-29.09.2022


Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023r.

Rozpoczęły się zapisy młodych do udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Lizbonie w sierpniu przyszłego roku.

Grupa rybnicka proponuje wersję autokarową i samolotową. Szczegóły, zapisy w bazylice św. Antoniego. Informacje też na plakacie.

 

WERSJA AUTOKAROWA

PIELGRZYMKA NA ŚDM W LIZBONIE
FATIMA – CABO DA ROCA – LIZBONA – BARCELONA – LLORET DE MAR
PORTUGAL STORY – JESTEŚMY DLA WAS NA MIEJSCU
21.07-10.08.2023
Program (program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie):
Dzień 1 (21.07, pt): Spotkanie uczestników wyjazdu przy parafii w godzinach popołudniowych. Wyjazd
autokaru w stronę Niemiec i Francji. Przejazd nocny.
Dzień 2 (22.07, so): Śniadanie turystyczne na trasie. Lunch turystyczny. Przyjazd do Lourdes w godzinach
popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu. Nawiedzenie Bazyliki Różańca Świętego, Bazyliki Niepokalanego
Poczęcia, Groty Objawień z napisem „jestem Niepokalane Poczęcie” tzw. Massabielskiej. Czas wolny na
indywidualną modlitwę i zadumę. Obiadokolacja. Jeżeli będzie możliwość udział we Mszy św. oraz wieczornej
procesji ze świecami. Nocleg.
Dzień 3 (23.07, nd): Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w stronę Portugalii. Drugie śniadanie turystyczne na
trasie przejazdu. Lunch turystyczny. Przyjazd do Fatimy późnym popołudniem, zakwaterowanie w hotelu
sióstr Dominikanek, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 (24.07, pn): Śniadanie. Fatima to miejsce objawień Matki Boskiej Różańcowej, jedna z największych
i najważniejszych stolic kultu maryjnego na świecie. Będzie to serce naszych podróży po Portugalii. Fatima dla
pielgrzymów z Polski ma szczególne znaczenie ze względu na tajemnice fatimskie, a konkretnie tą, która
bezpośrednio nawiązuje do zamachu na Ojca Świętego - Jana Pawła II. Fatima to miejsce wielkiej duchowości
i sacrum. W planach odwiedziny domów Świętego Franciszka, Świętej Hiacynty oraz Siostry Łucji Santos
w Aljustrel. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 (25.07, wt): Śniadanie. Przejazd do Batalha, gdzie zobaczymy jeden z najpiękniejszych budynków
sakralnych Portugalii – Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej (odwiedzimy kościół i Niedokończone Kaplice).
Przejazd do Alcobacy - miejsca wyjątkowego, byłej siedziby francuskiego zakonu Cystersów. Ogrom świątyni
przerasta najśmielsze wyobrażenia, a historia najbardziej znanych portugalskich kochanków Ines de Castro
i Pedro, których grobowce znajdują się w zaraz obok ołtarza, czynią to miejsce absolutnie niepowtarzalnym.
Następnie przejazd do Nazaré - urokliwej rybackiej miejscowości leżącej nad samym Atlantykiem. Odwiedzimy
Sanktuarium Matki Bożej z Nazaré, upamiętniające cud, który nastąpił za wstawiennictwem Matki Boskiej.
Samo miasteczko kusi też wyjątkową atmosferą, bajecznymi widokami i rewelacyjnymi restauracji z rybami
i owocami morza. Nazaré posiada jedne z najpiękniejszych portugalskich plaż. Ten dzień będzie wspaniałą
okazją na relaks i plażowanie (nie zapomnijmy strojów kąpielowych i ręczników). Powrót do Fatimy na
obiadokolację i nocleg.
Dzień 6 (26.07, śr): Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do diecezji Braga na Dni w Diecezji!
Zakwaterowanie, posiłek i nocleg zapewnia Diecezja Braga.
Dzień 7 (27.07, czw) - Dzień 10 (30.07, nd): Pobyt pod patronatem Diecezji Braga!
Dzień 11 (31.07, pn): Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Lizbony na Wydarzenie Centralne Światowych
Dni Młodzieży. Zakwaterowanie, wyżywienie i noclegi zapewnia organizator ŚDM.
Dzień 12 (1.08, wt) - Dzień 17 (6.08, nd): uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. W czasie
tego czasu zwiedzanie Lizbony z przewodnikiem. UWAGA! Istnieje również możliwość zorganizowania rejsu
katamaranem na odwiedziny u dziko żyjących delfinów.
Dzień 18 (7.08, pn): Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w stronę Barcelony wcześnie rano. Drugie śniadanie
turystyczne i lunch turystyczny na trasie przejazdu. Obiadokolacja w restauracji, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 19 (8.08, wt): Śniadanie, wyjazd autokarem do usytuowanego w malowniczej górskiej scenerii klasztoru
Montserrat. Wejście do Sanktuarium. Przejazd autokarem do Barcelony, największego miasta i stolicy
Wspólnoty Autonomicznej Katalonii. Podczas spaceru zobaczymy m.in.: katedrę św. Eulalii, bazylikę Sagrada
Familia, Stadion Olimpijski, taras widokowy na Wzgórzu Montjuïc (przepiękna panorama miasta!), pomnik
Kolumba, przejdziemy również najsłynniejszą ulicą miasta – Las Ramblas. Czas wolny w centrum miasta.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 20 (9.08, śr): Wykwaterowanie wcześnie rano, śniadanie, wyjazd w stronę Włoch. Drugie śniadanie
i lunch turystyczny na trasie przejazdu. Zakwaterowanie w okolicach Werony, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 21 (10.08, czw): Wykwaterowanie, śniadanie, wyjazd w stronę Polski. Drugie śniadanie i lunch
turystyczny na trasie przejazdu. Przyjazd pod parafię w godzinach wieczornych. Zakończenie wspaniałej
pielgrzymki!


info@portugalstory.pl     507-293-343 lub 690-622-434
Cena: ok. 3900 zł/osobę, obejmuje:
- transfer nowoczesnym autokarem
- opłaty drogowe
- zakwaterowanie: Hotel w Lourdes – 1 nocleg, Hotel sióstr Dominikanek
w Fatimie – 3 noclegi, hotel w Lloret de Mar – 2 noclegi,
hotel w okolicach Werony – 1 nocleg
- wyżywienie według programu; głównie 3 posiłki dziennie; śniadania,
lunche turystyczne oraz kolacje
- usługi przewodnika w Portugalii dniach 4,5,6,7 oraz w czasie zwiedzania Lizbony
- usługi przewodnika w Barcelonie
- opiekę rezydentów w Portugalii ze strony naszego biura (jesteśmy na miejscu)
- koszty opieki duchownego podczas całej pielgrzymki
- koszty zakwaterowania i wyżywienia kierowców
- ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
- ustawową opłatę na TFG i TFP

 

Uwagi:
• Cena została skalkulowana dla 50 osób płacących, w przypadku zmniejszenia liczba uczestników cena
może ulec zmianie
• Ceny za przejazdy autokarowe mogą podrożeć wraz ze zmianą cen paliw
• Ze względów bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia, wycena została skalkulowana na podstawie
przewoźnika autokarowego Sindbad. Firma ta posiada bazy autokarowe w całej Europie i w razie
nieprzewidzianych awarii pojazdu jest w stanie szybko reagować. Ponadto gospodaruje dużą flotą
i w razie zmniejszenia liczby uczestników lub zwiększenia, będziemy mogli dobrać odpowiedni
autokar; pojemności sięgają nawet 80 osób.

 

WERSJA SAMOLOTOWA

PIELGRZYMKA NA ŚDM W LIZBONIE
FATIMA – CABO DA ROCA – LIZBONA – OCEAN ATLANTYCKI
29.07-07.08.2022
Program (program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie):
Dzień 1 (29.07, so): Spotkanie uczestników wyjazdu przy parafii. Transfer do Berlina, wylot samolotu w
godzinach popołudniowych. Lądowanie w Lizbonie. Transfer do Fatimy na zakwaterowanie w hotelu u sióstr
Dominikanek, obiadokolacja, nocleg. Dzień 2 (30.07, nd): Fatima, Aljustrel, Valinhos + droga krzyżowa, czas wolny.
Śniadanie. Fatima to miejsce objawień Matki Boskiej Różańcowej, jedna z największych i najważniejszych stolic
kultu maryjnego na świecie. Będzie to serce naszych podróży po Portugalii. Fatima dla pielgrzymów z Polski
ma szczególne znaczenie ze względu na tajemnice fatimskie, a konkretnie tą, która bezpośrednio nawiązuje do
zamachu na Ojca Świętego - Jana Pawła II. Fatima to miejsce wielkiej duchowości i sacrum. W planach
odwiedziny domów Świętego Franciszka, Świętej Hiacynty oraz Siostry Łucji Santos w Aljustrel. Obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 3 (31.07, pn): Batalha, Alcobaca, Nazaré
Śniadanie. Przejazd do Batalha, gdzie zobaczymy jeden z najpiękniejszych budynków sakralnych Portugalii –
Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej (odwiedzimy kościół i Niedokończone Kaplice). Przejazd do Alcobacy -
miejsca wyjątkowego, byłej siedziby francuskiego zakonu Cystersów. Ogrom świątyni przerasta najśmielsze
wyobrażenia, a historia najbardziej znanych portugalskich kochanków Ines de Castro i Pedro, których
grobowce znajdują się w zaraz obok ołtarza, czynią to miejsce absolutnie niepowtarzalnym. Następnie przejazd
do Nazaré - urokliwej rybackiej miejscowości leżącej nad samym Atlantykiem. Odwiedzimy Sanktuarium Matki
Bożej z Nazaré, upamiętniające cud, który nastąpił za wstawiennictwem Matki Boskiej. Samo miasteczko kusi
też wyjątkową atmosferą, bajecznymi widokami i rewelacyjnymi restauracji z rybami i owocami morza. Nazaré
posiada jedne z najpiękniejszych portugalskich plaż. Ten dzień będzie wspaniałą okazją na relaks
i plażowanie (nie zapomnijmy strojów kąpielowych i ręczników). Powrót do Fatimy na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4 (1.08, wt): Cabo da Roca – Lizbona
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Cabo da Roca, czyli najdalej wysunięty na zachód przylądek Europy
kontynentalnej – to tutaj kończy się ziemia i zaczyna bezkres oceanu. Z przylądka ruszymy w poszukiwaniu
ukrytej Praia da Ursa. Według wielu to właśnie ta plaża jest najbardziej zjawiskową w całej Portugalii. Przyjazd
do Lizbony, zakwaterowanie w miejscu wskazanym przez organizatora Światowych Dni Młodzieży,
obiadokolacja, nocleg. Dzień 5 (2.08, śr) - Dzień 9 (6.08, nd): uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. W czasie
tego czasu zwiedzanie Lizbony z przewodnikiem.
Dzień 10 (7.08, pn): Wylot do Berlina/Polski. Zakończenie wspaniałej pielgrzymki.
Cena: ok. 3100 zł/osobę, obejmuje:
- transfer do portu lotniczego w Krakowie i z powrotem
- przelot samolotem Kraków-Lizbona-Kraków z bagażem rejestrowanym do 20 kg
- transport komfortowym autokarem na terenie Portugalii
- zakwaterowanie w hotelu u sióstr Dominikanek w Fatimie (3 noclegi)
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- opiekę pilota-przewodnika podczas dni 1-5
- usługi przewodnika podczas zwiedzania Lizbony
- koszty opieki duchownego podczas całej pielgrzymki
- ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
- ustawową opłatę na TFG i TFP
Uwagi:
• Cena została skalkulowana dla 50 osób płacących, w przypadku zmiany ilości uczestników cena może
ulec zmianie
• Ceny za przejazdy autokarowe i przeloty samolotowe mogą podrożeć wraz ze zmianą cen paliw

 

Odpowiedzialni za grupę Rybnicką: Ks. Marek Bernacki i  Ks. Wojciech Iwanecki

Co jest ważne – do tej ceny w programie dojdzie jeszcze cena pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia ... ok. 1200-1500 zł w przypadku wersji autokarowej i ok. 700 zł wersja samolotowa.


Wybory członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

oraz ZASADY JEJ WYBORU

 

Pierwsze spotkanie członków nowej rady duszpasterskiej będzie miało miejsce w poniedziałek 26.09. o g. 19:00

 

I. CZŁONKOWIE RADY Z URZĘDU:

1. Ks. Grzegorz Stencel - proboszcz

2. Ks. Adrian Chojnicki - wikariusz

3. Ks. Dawid Gawenda - wikariusz

4. Alicja Grosman - katechetka

5. Stanisław Małkuch - kościelny

6. Agnieszka Szumiło - organistka

7. Joanna Szweda - kancelistka

 

II. CZŁONKOWIE RADY Z MIANOWANIA PROBOSZCZA:

1. Teresa Amalio - Trzeci Zakon Karmelitański

2. Klaudia Mikółka - Oaza Młodzieżowa

3. Joanna Grinspek - Domowy Kościół

4. Ewa Kopiec - WJM Young

5. Robert Kruszka - Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii

6. Karol Kuczmik - Ministranci

7. Jolanta Papaj - Parafialna Caritas

8. Katarzyna Szymik - Wspólnota Jezusa Miłosiernego

9. Anna Zawada - Equipes Notre Dame

 

III. WYNIK GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW RADY Z WYBORU PARAFIAN:

1. Jan Krajczok                  

2. Maria Błanik                 

3. Tomasz Zawada          

4. Barbara Cygańczuk

w wyborach uzupełniających 18.09.2022 wybrano:    

5. Andrzej Zawada          116 głosów

6. Dariusz Grinspek      100 głosów

7. Tomasz Besuch           75 głosów

8. Zbigniew Papaj            55 głosów

9. Eugeniusz Adamski   52 głosów

 

pozostali kandydaci, którzy nie weszli do rady:   

Adam Pietryga             42 głosy

Katarzyna Kuczmik   37 głosów

Daniela Mizera            29 głosów

Dominik Kocur            19 głosy

Stanisław Dorabiała  11 głosów


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42